Σύστημα Ποιότητας Φαρμάκων

Περιγραφη

Περιγραφή:

Στη Φαρμακευτική Βιομηχανία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να γίνει κατανοητό και να εφαρμοστεί είναι η έννοια του «Συστήματος Φαρμακευτικής Ποιότητας».

Η Διαχείριση Ποιότητας είναι μια ευρεία έννοια, η οποία καλύπτει όλα τα θέματα τα οποία επηρεάζουν ατομικά ή συλλογικά την ποιότητα ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Είναι το σύνολο των οργανωμένων ρυθμίσεων που πραγματοποιούνται με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα είναι της ποιότητας που απαιτείται για την προβλεπόμενη χρήση τους. Ως εκ τούτου, η Διαχείριση Ποιότητας ενσωματώνει την Καλή Παρασκευαστική Πρακτική (ή ευρύτερα γνωστή ως “ΚΠΠ”).

Η ΚΠΠ εφαρμόζεται στα στάδια του κύκλου ζωής από την παρασκευή διερευνητικών φαρμάκων, τη μεταφορά τεχνολογίας, την εμπορική παρασκευή μέχρι τη διακοπή διάθεσης του προϊόντος.

Ωστόσο, το Σύστημα Ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων μπορεί να επεκτείνεται στο στάδιο του κύκλου ζωής της φαρμακευτικής ανάπτυξης, όπως περιγράφεται στο ICH Q10, και πρέπει να διευκολύνει την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ της φαρμακευτικής ανάπτυξης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ο Έλεγχος Ποιότητας είναι το τμήμα της Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής που αφορά τη δειγματοληψία, τις προδιαγραφές και τις δοκιμές, καθώς και τις διαδικασίες οργάνωσης, τεκμηρίωσης και αποδέσμευσης που διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες και σχετικές δοκιμές πράγματι διεξάγονται και ότι τα υλικά δεν διατίθενται προς χρήση, ούτε τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση ή προμήθεια, μέχρι που να κριθεί ικανοποιητική η ποιότητά τους.

Αυτές οι πληροφορίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Άρθρο 47 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τον κοινοτικό κώδικα που αφορά τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση.

Επομένως, τα αναλυτικά όργανα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δοκιμή φαρμακευτικών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας καθώς και στα ίδια τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο Τάκης Παττίχης το γνώριζε καλά αυτό και πάντα επένδυε σε τελευταίας τεχνολογίας αναλυτικά όργανα. Από την αρχή, διατηρούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο το οποίο θεωρούνταν το καλύτερο στην Κύπρο μετά το χημείο του κράτους.