Διαφορική Πίεση και η σημασία της στην Φαρμακοβιομηχανία

Περιγραφη

Περιγραφή:

Η Καλή Παρασκευαστική Πρακτική (ή ευρύτερα γνωστή ως “ΚΠΠ”) επιβάλει την εκτέλεση των διαδικασιών παρασκευής των φαρμακευτικών σκευασμάτων σε “καθαρούς” χώρους (clean rooms) με ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αναφέρει επίσης ότι «η διασταυρούμενη μόλυνση θα πρέπει να αποφεύγεται με κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα, για παράδειγμα»… «παροχή κατάλληλων αεροφρακτών και εξαγωγής αέρα».

Η Φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιεί συστήματα θέρμανσης / εξαερισμού / κλιματισμού (HVAC) για να επιτύχει τη δημιουργία διαφορικών πιέσεων (ΔΠ) εντός του «καθαρού» χώρου και, όπου είναι απαραίτητο, να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης.

Σε αυτή τη τρισδιάστατη (3D) μακέτα που αντιπροσωπεύει μέρος μιας μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, δείχνουμε την επίδραση των διαφορικών πιέσεων όπου, ο ανεμιστήρας δημιουργεί υψηλή θετική διαφορική πίεση στον διάδρομο (ΔΠ = 2+), μέρος του αέρα περνά στην αίθουσα επεξεργασίας δίνοντας της θετική διαφορική πίεση (ΔΠ = +) και όπου και οι δύο είναι υψηλότερες από την ατμοσφαιρική πίεση (ΔΠ = -).

Με αυτόν τον τρόπο, όταν ανοίγει η πόρτα μιας αίθουσας, τυχόν αερομεταφερόμενα σωματίδια δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο και να εισέλθουν στο διάδρομο (από όπου θα μπορούσαν να πάνε σε άλλα δωμάτια) και έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης.

Η διαφορική πίεση μετριέται σε Πασκαλ (Pa). Για τη μέτρηση της πίεσης εντός και εκτός του καθαρού δωματίου, χρησιμοποιούμε διαφορικό μανόμετρο.

Σύμφωνα με την GMP WHO, η ευρέως αποδεκτή διαφορική πίεση μεταξύ της περιοχής παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και του περιβάλλοντος είναι 15 Pa.